KHỔNG MINH GIA CÁT LƯỢNG

QUÂN SƯ CŨNG LẮM SAI LẦM

6 SAI LẦM CỦA

KHỔNG MINH

Không ai phủ nhận tài năng kiệt xuất của Gia Cát Khổng Minh về chính trị – ngoại giao, nhưng việc dùng binh của ông có đến mức thần thánh như chúng ta vẫn nghĩ hay không ?

Chỉ cần đọc “Tam quốc diễn nghĩa” – cuốn sách ca ngợi Gia Cát Lượng hết lời, cũng có thể tìm ra nhưng sai lầm lớn của ông ta trong lĩnh vực quân sự  suốt quãng đời giúp nhà Thục.

Sau đây là 6 sai lầm của Khổng Minh Gia Cát Lượng :

Sai lầm 1: Thất thủ Kinh Châu

Năm 219, Quan Vũ lúc bấy giờ trấn thủ Kinh Châu đã đem quân tấn công quân Tào Tháo và chém Bàng Đức, nhưng lại mất cảnh giác với quân của Tôn Quyền mà không để ý rằng Tôn Quyền đang có âm mưu lấy lại Kinh Châu. Kết quả Kinh Châu bị mất và Quan Vũ, Quan Bình (con Quan Vũ) đã bị giết chết.

Đối với việc này, Quan Vũ chịu trách nhiệm trực tiếp, nhưng Gia Cát Lượng không chỉ đạo cặn kẽ cho Quan Vũ nên gây sai lầm lớn. Ông chưa nhận thức đủ nhược điểm của Quan Vũ là người nóng tính, nên đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tin tức Kinh Châu thất bại báo về, cả Lưu Bị và Gia Cát Lượng hối hận nhưng không kịp.

Sai lầm 2: Thất bại bi thảm Hồ Đình, Tỷ Quy

Thất bại thứ hai là thất bại Hồ Đình vào năm 222. Mùa hạ năm 221, vừa lên ngôi Lưu Bị đã muốn lấy lại Kinh Châu và năm đó, mượn danh nghĩa trả thù cho Quan Vũ nên đã tuyên bố tuyệt giao với Đông Ngô, đem đại quân tiến đánh Tôn Quyền.

Lưu Bị đánh Đông Ngô là vi phạm sách lược “liên Ngô chống Tào” của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng biết rõ đánh Ngô hại nhiều hơn lợi, nhưng không can ngăn nổi Lưu Bị, nên dẫn đến thất bại bi thảm Hồ Đình, Tỷ Quy.

Sai lầm 3: Không theo kế 

Nguỵ Diên chiếm Trường An

Khi Khổng Minh ra Kì Sơn lần thứ nhất, Nguỵ Diên đã hiến một kế cực hay : đi theo hang Tý Ngọ chỉ một trận là chiếm được toàn bộ Tây Trường An (Hạ Hầu Mậu trấn giữ vốn là tướng Ngụy vô mưu). Nhưng Gia Cát Lượng nhất quyết không nghe. Nếu thực hiện theo kế của Ngụy Diên, theo nhiều nhà quân sự, có thể cục diện Tam Quốc sẽ thay đổi lớn theo hướng có lợi cho nhà Thục.

Nói về chuyện đối xử với Ngụy Diên, Gia Cát Lượng cũng chứng tỏ sự đố kỵ của mình. Các nhà phân tích cho rằng : Ngụy Diên làm phản, chính vì Gia Cát Lượng gieo vào lòng ông tư tưởng phản trắc mà thôi.

Vừa mới gặp Ngụy Diên, Gia Cát Lượng đã thét quân chém đầu vì lý do : thuộc hạ mà phản chủ (trong khi đó, Gia Cát Lượng cũng thu nạp biết bao hàng tướng với lý do : từ bỏ chỗ tối về với chỗ sáng).

Rồi sau đó Gia Cát Lượng liên tiếp trù dập Ngụy Diên. Ra quân thì chuyên cho Diên làm tiên phong, nhưng dâng kế nào cũng không nghe. Như vậy thì làm sao Ngụy Diên – một tướng tài – có thể cùng chung với Gia Cát Lượng ?!

Sai lầm 4: Làm mất Nhai Đình

Nhai Đình là yết hầu của Hán Trung. Hán Trung là địa bàn chiến lược của nước Thục. Gia Cát Lượng hiểu rất rõ tầm quan trọng của Nhai Đình, nên khi cử Mã Tốc trấn giữ, đã bắt ông này phải viết bản quân lệnh, nếu để mất là phải chém đầu.

Sự cẩn thận này không thừa, nhưng điều đó phỏng có ích gì khi Gia Cát Lượng đã nhìn người không đúng. Trước khi chết, Lưu Bị từng dặn Khổng Minh rằng : “Mã Tốc là kẻ lẻo mép, không có thực tài, quyết không được trọng dụng”. Vậy nhưng Gia Cát Lượng không nghe, vẫn trao yết hầu vào tay kẻ chỉ biết cúc cung tận tuỵ với mình, mà không có thực tài.

Sai lầm 5: Tự làm suy yếu đất nước

Với tham vọng lớn thống nhất Trung Nguyên, Gia Cát Lượng 6 lần ra Kỳ Sơn đều thất bại, do nguyên nhân lương thảo không đầy đủ, hoặc sức của địch quá mạnh, hoặc nội tình nước Thục mâu thuẫn mà nửa chừng lui quân. Việc đánh nhau liên miên, không tích trữ được quân lương, của cải, khiến đất nước suy kiệt nhanh chóng và lòng dân ai oán.

Sai lầm 6: Phò tá kẻ bất tài hoang dâm vô độ

Lưu Bị trước khi chết đã uỷ thác việc nước cho Gia Cát Lượng, nói rằng : “Tài năng của ông cao hơn Tào Tháo gấp 10 lần, nhất định có thể làm cho nước nhà ổn định, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước. Nếu như con tôi không làm được gì, mong ông giúp đỡ, còn như nó bất tài thực sự, ông có thể thay nó”. Lưu Bị còn để lại di chúc bắt Lưu Thiện phải kính nể Gia Cát Lượng như cha đẻ.

Lưu Thiện nối ngôi Thục đế mới 17 tuổi không có tài, Gia Cát Lượng phải lo lắng toàn cục, chỉnh đốn nội bộ và chấn chỉnh lực lượng. Sau này Lưu Thiện hoang dâm vô độ, tin dùng nịnh thần, mặc dù có thể lên thay Lưu Thiện nắm quốc gia, đưa Thục lớn mạnh như di huấn của Lưu Bị, nhưng Gia Cát Lượng quyết giữ đạo nghĩa cổ hủ, làm bề tôi đến lúc chết. Kết quả Thục suy yếu rồi sau bị diệt vong.

Chính vì thế mới có nhận định : Cơ đồ nhà Thục do một tay Khổng Minh dựng nên và cũng một tay ông hất đổ đi.

Nguyễn Bùi (Tổng hợp)


BÍ MẬT MỘ

KHỔNG MINH

Gia Cát Lượng (181- 234) tự Khổng Minh, là một nhân vật chính trị kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc. Cuối đời Đông Hán, vua hèn yếu, bị quyền thần lấn át, triều đình không kỷ cương phép tắc gì nữa. Bọn quan địa phương tha hồ vơ vét bóc lột của dân, khiến nhân dân vô cùng cực khổ lầm than. Lợi dụng tình hình ấy hào kiệt khắp nơi nổi lên cát cứ, thôn tính lẫn nhau, khiến đất nước loạn lạc tứ tung.

Gia Cát Lượng là một người tài cao, học rộng nhưng còn đợi thời ở ẩn tại Nam Dương để có thời gian trao dồi thêm tài năng kiến thức, nuôi dưỡng chí lớn giúp đời. Ngay khi còn nằm trong túp lều tranh nhờ nghiên cứu phân tích tình hình thời thế dựa trên các yếu tố “thiên thời địa lợi nhân hòa” một cách chính xác và sắc sảo, ông đã nhìn ra cái thế “chia ba chân vạc” của các nước Ngụy, Thục, Ngô.

Được Lưu Bị ba lần thân hành đến mời, Gia Cát Lượng đã giúp đỡ Lưu Bị xây dựng nước Thục thành một trong ba nước hùng mạnh thời Tam quốc. Ông là một nhà quân sư thiên tài, đã vạch ra chiến lược chiến thuật khiến quân Thục đánh thắng quân Ngụy nhiều trận như trận thiêu đồn Bác Vọng, trận thủy chiến ơ Bạch Hà, trận hỏa công ở Xích Bích… Ông còn giỏi về cách dùng gián điệp, khổ nhục kế ly gián hàng ngũ kẻ địch, dùng miệng lưỡi thuyết phục vận động kẻ địch, đánh vào tinh thần của chúng, hoàn thành sách lược liên minh với Ngô để chống Ngụy. Ông còn là một nhà khoa học như nghiên cứu thiên văn, bày “Bát trận đồ”, dùng trâu gỗ lắp máy để vận chuyển quân lương qua những rặng núi hiểm trở đất Thục.

Khi Lưu Bị sắp qua đời, ân cần phó thác con là Lưu Thiện làm vua Thục Hán. Với chức vụ thừa tướng, lo sắp xếp công việc nội trị để giữ nước yên dân. Ông dâng bài “Xuất sư biểu”, xin đem quân đi đánh Ngụy, lời lẽ hùng tráng kích thiết, được coi là một tác phẩm văn học ưu tú của Trung Quốc.

Trong sáu lần ra Kỳ Sơn, ông đã dùng nhiều mưu kế thần diệu như lên thành đàn để đánh lừa Tư Mã Ý, mai phục ở cửa Kiếm môn để đánh quân Tôn Quyền… Không may ông mắc bệnh qua đời, nên sự nghiệp đành để lở dở, nhưng lịch sử còn ghi mãi tên ông như một nhà quân sự lỗi lạc.

Sự tích về Khổng Minh đầu tiên được chép trong Tam quốc chí của Trần Tho đời Hán, sau được đưa vào Nhi Thập tứ sử, bộ sử chính thống của Trung Quốc. Đại thi hào Đỗ Phủ đời Đường có bài thơ Đề Gia Cát Vũ hầu miếu hết lời ca ngợi con người và sự nghiệp của ông : “Lầm lẫm xuất sư biểu, Đường đường bát trận đồ”.

Nhà chính trị và nhà thơ yêu nước Văn Thiên Đường đời Tống trong khi bị quân xâm lược Nguyên Mông bắt, đã làm bài Chính khí ca để giải bày tấm lòng của mình, trong khi nhắc đến những tấm gương oanh liệt trong lịch sử, đã đề cập đến Gia Cát Lượng trong câu thơ bất hủ “Hoặc vi xuất sư biểu, Quỷ thần khấp trang liệt” (Bài biểu xin ra quân, khiến cho quỷ thần phải khóc trước sự hùng tráng). Nhưng phải đợi đến Tam quốc chí của La Quán Trung đời Minh, dựa theo Tam Quốc Chí của Trần Thọ và những thoại bản lưu truyền trong nhân gian để viết thành tiểu thuyết, sự tích Khổng Minh mới được truyền tụng khắp chợ cùng quê và Khổng Minh thành nhân vật điển hình cho con người mưu trí tuyệt vời.

Thông qua tài năng nghệ thuật của La Quán Trung, hình tượng Khổng Minh được xây dựng hết sức thành công, làm say mê mấy thế hệ người đọc đến mấy chữ “mưu Gia Cát” “kế Khổng Minh” đã đi vào thành ngữ nhân gian. Ở Việt Nam, sự tích về Khổng Minh đã được truyền tụng từ lâu.

Khi Trần Nghệ Tông đem con gửi cho Hồ Qúi Ly, đã cho người vẽ bức tranh Tứ phụ đồ ban cho Qúy Ly, trong đó vẽ tích bốn người : Chu Công giúp Thành Vương, Hắc Quan giúp Hán Chiêu Đế, Gia Cát Lượng giúp Hán Hậu Chủ, Tô Hiến Thành giúp Lý Cao Tôn, ngụ ý mong mời Qúy Ly cũng sẽ giúp con mình như thế. Đến lúc Nghệ Tông đem việc này hỏi Trần Nguyên Đán (ông ngoại Nguyễn Trãi), ông lặng lẽ không đáp, hồi lâu chảy nước mắt và đọc hai câu thơ : “Nhận ngôn ký tử dữ lão nha, Bất thức lão nha liên ái Phủ” (Đem con mà gởi quạ già, Biết là cái quạ thương là chẳng thương). Nghệ Tông không nghe cứ đem con là Trần Thuận uỷ thác cho Qúy Ly, quả nhiên tám năm sau Quý Ly bắt Thuận Tông phải nhường ngôi cho con mới lên ba tức Thiếu Đế, rồi lại truất Thiếu Đế mà lên làm vua.

Trong văn học dân gian cũng lưu hành giai thoại :

Có một người học trò nhà nghèo, một hôm hết tiền ăn phải đem quần áo đến cầm ở nhà một ông quan. Ông này bảo :

- Có thực là học trò thì tôi ra cho vế câu đối này, nếu đối được thì tôi sẽ cấp tiền cho ăn học”.

Rồi ông ta đọc luôn :

- Quần tử cố cùng, Quận tử cùng, quân tử cố. Nghĩa là: Người quân tử bền lòng lúc cùng, người quân tử cùng, người quân tử bền lòng.

Người học trò đối ngày rằng :

- Khổng Minh cầm túng, Khổng Minh túng, Khổng Minh cầm. Nghĩ là : Ông Khổng Minh bắt, tha, ông Khổng Minh tha, ông Khổng Minh bắt.

Lấy tích “Khổng Minh thất cầm thất túng” bảy lần bắt bảy lần tha Mạnh Hoạch để dùng lượng khoan hồng thuyết phục kẻ địch quy thuận. Ông quan khen phục câu đối vừa có nghĩa đen vừa có nghĩ bóng, vừa đối chữ, vừa đối tiếng (cùng, túng, cầm, cố), bèn cấp tiền cho anh ta ăn học. Khi Đào Duy Từ (1572 – 1634 ) rời bỏ Đàng Ngoài tìm vào Đàng Trong, phiêu dạt tới Bình Định phải đi chăn trâu một thời gian rồi xin vào dạy học ở nhà quan Khám Lý Trần Đức Hòa. Ông Từ làm bài Ngọa Long Cương ngâm, tự ví mình với Khổng Minh qua đó bày tỏ chí hướng của mình. Trần Đức Hòa đọc lấy làm lạ liền tiến cử Từ tên chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Đào Duy Từ được chúa biết tài nên rất tin dùng, phong dần đến chức Quân cơ tham lý quốc chính, tước Lộc Khuê hầu. Chúa thường nói : ”Duy Từ là Tử Phòng, Khổng Minh ngày nay vậy”.

Trong đoạn Ngọa Long Cương ngâm có đoạn ca ngợi Khổng Minh :

Binh quyền việc những đương tay

Lâm cơ thể thắng, một này địch muôn.

Trên bày Bác Vọng thiêu đồn

Bạch hà dung thuỷ, Hầu Đôn chạy dài.

Bốn cờ biết mấy sức trai,

Có tài thiện chiến, có tài tâm công.

Dạ nghiêm truyền dựa vịnh song,

Mười muôn tên Ngụy nộp cùng Chu Lang.

Hỏa công dâng chước ra hàng,

Gió tàn Xích Bích thổi tàn

Ngụy binh Hoa dung khiến tướng phân doanh.

Gian cùng sớm đã nớp mình vỡ gan…

Nhiều tích về Khổng Minh được vẽ thành tranh, vẽ trên bình phong, tủ chè, ấm chén sứ… và dựng trên sân khấu tuồng được khán giả say mê thưởng thức như những vở Tam khi Chu Du, Huê Dung đạo…

Khi Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu đánh Pháp tuần tiết được nhân dân đưa vào thờ ở đền Trung Liệt trên gò Đống Đa, có người làm thơ để đền Trung Liệt, hai câu kết như sau : Lòng trung chỉ có lòng trung biết, Đỗ Phủ ngày xưa khóc Vũ Hầu. Ngụ ý ngày xưa Đỗ Phủ làm thơ khóc người trung nghĩa như Gia Cát Lượng thì nay mình cũng làm thơ khóc những người trung nghĩa như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu.

Vì Khổng Minh là một người thành thạo về khoa học kỹ thuật thời Trung cổ, nên trong dân gian từ lâu đã lưu hành câu chuyện về mộ Khổng Minh.

Từ khi còn sống, Khổng Minh đã cho xây ngôi mộ của mình với những cách sắp đặt kỳ quái, những máy móc bí hiểm, những cãm bẫy bất ngờ, những đừng hầm khuất khúc nhằm mục đích nhắm lạc hướng, thử thách óc phán đoán của những kẻ có tham vọng khám phá những bí mật ở đây. Trong những chuyện đó, có những chuyện có căn cứ khoa học như chuyện viên tướng Minh Lưu Bá Ôn sau khi giúp Chu Nguyên Chương nhất thống sơn hà, lập nên nhà Minh, đã tìm vào thám hiểm ngôi mộ của Khổng Minh.

Qua những đường hầm quanh co rắc rối như bàn cờ, những cửa ngầm cửa giả chằng chịt khó phân biệt, Lưu Bá Ôn đến một khoảng sân rộng, phía trong đặt bàn thờ, ngoài có một tấm biển bắt người tới nơi phải lạy trước bàn thờ. Lưu Bá Ôn nghĩ mình là một vị quân sư của vua Minh không thua kém gì Khổng Minh là quân sư của vua Thục Hán, nên ngang nhiên không chịu lạy. Bất đồ khi bước vào khoảng sân thì bị kéo nằm rạp xuống đất không đứng dậy nổi. Thì ra khoảng sân đó có lát phiến đá nam châm, có đặc tính hút sắt, Lưu Bá Ôn mặt áo giáp sắt nên bị nam châm kéo xuống. Lưu Bá Ôn đang luống cuống bỗng ngước nhìn lên thấy mộ bức hoành trên đề bốn chữ “Giải y nhi thoát” (Cởi áo ra thì thoát). Lưu Bá Ôn hiểu ý cởi tấm áo giáp sắt ra quả nhiên đứng lên được. Thì ra Khổng Minh đã biết lợi dụng từ tính trong công trình xây mộ của mình. Gạt bỏ những yếu tố hoang đường, câu chuyện vẫn có cơ sở khoa học đáng tin cậy.

Thùy Lan (theo Hoài Anh)

About these ads

1 Phản hồi

 1. Bài viết khá đầy đủ và chi tiết.

  Tuy nhiên mình có 2 góp ý: Thứ nhất là xét về những sai lầm trên, không ít sai lầm đến từ việc Khổng Minh bị động với vai trò quân sư, vậy sai lầm đó có đáng gọi là sai lầm, cái sai chỉ là vì không thể quyết sách hộ người làm vương, làm tướng? Thứ hai, bạn không nên lấy hình của game ra minh họa, nhiều hình phóng tác quá


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 • RSS BẢN TIN HNC 2013

  • ĐỊA CHỈ “NHÀ MỚI” 30.09.2013
   http://hoangnguyen1608.wordpress.com LỜI TRẦN TÌNH Các bạn, Chúng ta lại thêm một lần nữa phải đổi địa chỉ ngoài sự mong đợi, vì cứ qua 1 năm là trang nhà không thể thực hiện – về hình thức – như ý muốn, lý do vì đã sử dụng dung lượng từ máy chủ – wordpress.com – […]
  • Bản tin 273/1369 – Ngày 30/9/13 29.09.2013
   NGÀY MAI 1/10 ĐỔI ĐỊA CHỈ TRANG “HỒ NGỌC CẨN GROUP 2013” Các bạn, Như đã thông báo gần nửa tháng nay, bắt đầu từ ngày mai 1/10/2013, trang Hồ Ngọc Cẩn Group sẽ chuyển sang địa chỉ mới, và với trang mang đường dẫn : https://clbhongoccan2013.wordpress.com này vẫn tồn tại để các bạn có […] […]
  • THÁNG 10/2013 CỦA BẠN 29.09.2013
   GIEO QUẺ THÁNG 10/2013 1/- BẢO BÌNH (20/1 – 18/2) Mới đầu tháng 10 Bảo Bình đã có rất nhiều ý tưởng trong công việc. Bạn đúng là một người có đầu óc thông minh và tư duy sáng tạo. Vậy bạn hãy truyền đạt những sáng kiến đó cho mọi người là việc làm […]
  • Bản tin 272/1368 – Ngày 29/3/13 28.09.2013
   HỌP MẶT VUI VỚI ANH TRỊNH LONG GIANG Vào trưa ngày 28/9/2013, được Nguyễn Văn Danh báo tin, Trịnh Long Giang còn có biệt danh 3G từ Bắc Cali mới về Việt Nam thăm gia đình, mong gặp một số đồng môn cùng khóa và các niên khóa khác tại quán 2 Tôm (cuối đường […]
  • SỰ KIỆN QUANH TA (40) 28.09.2013
   KÍNH BÁO (lần 3) Cùng các bạn, Hiện nay trang “Hồ Ngọc Cẩn Group” tức clbhongoccan2013.wordpress.com, đã và đang được máy chủ wordpress.com thông báo, số dung lượng cung cấp cho trang blog đã gần cạn kiệt, nên hình ảnh post lên thường bị định dạng tự động ngoài ý muốn, vì thế về kỹ […] […]
  • TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG THÁNG 10/2013 28.09.2013
   Từ ngày 1/10/2013 đến ngày 31/10/2013 NĂM QUÝ TỴ (Trường Lưu THỦY – Nước sông cái) Kiến NHÂM TUẤT – Tiết HÀN LỘ (thuộc Chín ÂL, thiếu) Ngày vào tiết Hàn Lộ : 8/10/2013 (tức ngày 4 tháng 9 ÂL) Ngày vào khí Sương Giáng : 23/10/2013 (tức ngày 19 tháng 9 ÂL) Hành : […]
  • Bản tin 271/1367 – Ngày 28/9/13 27.09.2013
   LÃNG MẠN CÀ PHÊ HÈ PHỐ Ở PARIS Ở từng góc phố, những quán cà phê nhỏ bé, nên thơ với những giỏ hoa sắc màu sặc sỡ như một nét điểm xuyết đáng yêu cho Paris tráng lệ. Chọn một góc khuất, nhâm nhi một tách cà phê thơm nồng để tận hưởng cuộc […]
  • BẢN TIN PHỤ số 40 (270/27/9/13) 27.09.2013
   MỘT THỜI ĐI HỌC Kính gửi các đàn anh và các bạn cùng lứa, Đàn em đọc hồi đáp của sư huynh Việt trên bản tin rồi, vui và cảm ơn anh đã có lòng. Nhiều lúc ngẫm ngợi, có chút ghen với hạnh phúc của lớp đàn anh. Em nghĩ Tổ sư Giám mục […]
  • Bản tin 270/1366 – Ngày 27/9/13 26.09.2013
   HỌP MẶT Ở SYDNEY Trang nhà ngày 22/9 bạn Nguyễn Toàn Năng có tường thuật buổi họp mặt giữa các thầy trò trường Hồ Ngọc Cẩn tại Sydney vào tối ngày 20/9 (xem lại, xin bấm vào đường dẫn sau đây : Bản tin 265/1361 – Ngày 22/9/13) Mới đây Thân Bình có chuyển tiếp một […]
  • Bản tin 269/1365 – Ngày 26/9/13 25.09.2013
   MỘT THỜI ĐỂ NHỚ MỘT THỜI TRƯỜNG XƯA Đàn em kính chào các đàn anh, Đệ vẫn lai rai vào Bản Tin (BT) trường nhà, cứ nhìn thấy biểu tượng ó trắng là lòng dậy bâng khuâng… Là thế hệ đàn em, ngày xưa chưa từng được gặp các anh, bởi khi tụi em vào […]
 • RSS Tin tức CHS HNC 2011

  • KÍNH BÁO CHUYỂN NHÀ 31.12.2011
   KÍNH BÁO TỪ NGÀY 1/1/12 : Từ ngày 1/1/2012 trang “Hồ Ngọc Cẩn Group 2011″ này : https://hongoccangroup.wordpress.com/ Sẽ không còn được cập nhật. Chúng tôi đã chuyển về địa chỉ mới : Kể từ ngày 1/1/2012 trang “Hồ Ngọc Cẩn Group 2012” Xin các bạn truy cập vào địa chỉ mới sau đây : […] […]
  • Tin tức bạn bè thân hữu (359) 31/12/11 – TẤT NIÊN 30.12.2011
   CHÀO NĂM CŨ 2011 MỪNG NĂM MỚI 2012 CHÀO “HNCGROUP 2012” RA ĐỜI ! Cùng các bạn, Đến hôm nay thấm thoát đúng 2 năm, bằng 730 ngày không nghỉ – Non-Stop (chỉ trừ đúng 6 ngày tôi té gãy chân phải nằm bệnh viện giải phẫu nối xương, nhưng sau đó đã có những […]
  • Tin tức bạn bè thân hữu (358) 30/12/11 29.12.2011
   KỶ NIỆM ĐỆ II CHU NIÊN 2/1/12 BLOG “HỒ NGỌC CẨN GROUP” Thân mời các bạn, Vào lúc 11 giờ ngày 2/1/2012 (ngày thứ hai – sau Tết Dương Lịch – mọi người còn được nghỉ bù) mong đến quán GIA ĐỊNH số 469 đường Bạch Đằng, P2, Q. Bình Thạnh– quán bên tay phải […]
  • Tin tức bạn bè thân hữu (357) 29/12/11 28.12.2011
   KỶ NIỆM ĐỆ II CHU NIÊN TRANG “HỒ NGỌC CẨN GROUP” Trưa 28/12/2011 tức còn mấy bữa nữa bước sang năm mới, “ban trù bị” tổ chức ngày kỷ niệm “ĐỆ NHỊ CHU NIÊN TRANG BLOG HỒ NGỌC CẨN GROUP” gồm Nguyễn Việt, Nguyễn Anh Châu, Thân Bình, Huỳnh Văn Yên ngồi bàn bạc và […]
  • Truyện ngắn KIỀU ĐẮC THỀM 28.12.2011
   MỘT TRẬN THƯ HÙNG - Truyện ngắn : KIỀU ĐẮC THỀM - Má ơi ! Má chưa mua xà-bông tắm hả ? Má mua rồi mà - Thế má để đâu ? Chỗ đó chứ còn chỗ nào nữa. - Sao con không thấy ? Sao lạ vậy cà ? Má mua hồi sáng và […]
 • RSS Thế Giới Tâm Linh

  • TỬ VI TÂY PHƯƠNG THÁNG 4/2015 30.03.2015
   GIEO QUẺ THÁNG 4/2015 CỦA BẠN 1/- BẢO BÌNH (2/01 – 18/2) Tuần đầu tiên của tháng là lúc Bảo Bình hoàn thành các dự án mang tính sáng tạo và cảm thấy mình có ích. Nhưng khi ngôi sao chiếu mệnh Venus của bạn chuyển động vào ngày 7, một thời kỳ bắt đầu […]
   Thiên Việt
  • TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG THÁNG 4/2015 28.03.2015
   Từ ngày 1/4/2015 đến ngày 30/4/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến CANH THÌN – Tiết THANH MINH (thuộc tháng Ba ÂL, đủ) Ngày vào tiết Thanh Minh : 5/4/2015 (tức ngày 17 tháng 2 ÂL) Ngày vào khí Cốc Vũ : 19/4/2015 (tức ngày 2 tháng 3 ÂL) Hành […]
   Thiên Việt
  • Lịch Vạn Sự Tháng 4/2015 (Kỳ 1) 27.03.2015
   Từ ngày 1/4/2015 đến ngày 15/4/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến CANH THÌN – Tiết THANH MINH (thuộc tháng Ba ÂL, đủ) Ngày vào tiết Thanh Minh : 5/4/2015 (tức ngày 17 tháng 2 ÂL) Ngày vào khí Cốc Vũ : 19/4/2015 (tức ngày 2 tháng 3 ÂL) Hành […]
   Thiên Việt
  • 6 CÕI LUÂN HỒI 19.03.2015
   6 CÕI LUÂN HỒI LÀ GÌ ? Sau khi qua đời, “Hồn” hay Thân trung ấm sẽ chuyển vào một trong 6 cõi tùy theo Nghiệp mà khi còn sống đã tạo nên. Dưới đây là tính cách của 6 cõi mà kinh sách gọi là Lục Đạo. Luân là bánh xe; hồi là xoay […]
   Thiên Việt
  • Lịch Vạn Sự Tháng 3/2015 (Kỳ 2) 12.03.2015
   Từ ngày 16/3/2015 đến ngày 31/3/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến KỶ MÃO – Tiết KINH TRẬP (thuộc tháng Hai ÂL, đủ) Ngày vào tiết Kinh Trập : 6/3/2015 (tức ngày 16 tháng 1 ÂL) Ngày vào khí Xuân Phân : 21/3/2015 (tức ngày 2 tháng 2 ÂL) Hành […]
   Thiên Việt
  • NHỮNG SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN 07.03.2015
   35 SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH Những hiện tượng xuất hiện một cách kỳ ​​lạ từ thời cổ đại có ở nhiều vùng trên thế giới, và Trung Quốc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Những hiện tượng này cho đến nay vẫn chưa thể đưa ra đáp án, có lẽ đây […]
   Thiên Việt
  • TỬ VI TÂY PHƯƠNG THÁNG 3/2015 28.02.2015
   GIEO QUẺ THÁNG 3/2015 CỦA BẠN 1/- BẢO BÌNH (20/1 – 18/2) Vào năm mới công việc không có trở ngại lớn với Bảo Bình, tháng này dù bạn có gặp phải tiểu nhân muốn gây rắc rối, ưu phiền nhưng rồi họ sẽ thất bại, vì Bảo Bình không muốn tranh chấp vào những […]
   Thiên Việt
 • Bài viết trong blog

 • RSS BAN TIN HNC 2012

  • THÔNG BÁO… “DỜI NHÀ” 16.11.2012
   http://clbhongoccan2013.wordpress.com Vượt bức tường lửa (nếu có) : https://clbhongoccan2013.wordpress.com QUYỂN LỊCH SUỐT ĐỜI Gửi đến các anh chị, Từ nay muốn biết ngày âm lịch để biết Tết, cúng giỗ…. không cần phải mua lịch ở các cửa hàng Á-châu nữa. Một quyển lịch thông minh mà các bạn có thể dùng hoài suốt đời […] […]
  • Bản tin số 320 – Ngày 15/11/12 14.11.2012
   THÔNG BÁO NGÀY MAI 16/11/2012 XIN ĐƯỢC… “DỜI NHÀ” SAYONARA… https://hncgroup2012.wordpress.com WELCOME TO… http://clbhongoccan2013.wordpress.com Các bạn, Đây không có gì phải bất ngờ, vì trang nhà đã từng nhiều lần lên tiếng, chúng ta bất khả kháng phải “dời nhà” và qua “nhà mới” ở địa chỉ : http://clbhongoccan2013.wordpress.com Lý do rất đơn giản, vì […] […]
  • Bản tin số 319 – Ngày 14/11/12 13.11.2012
   TƯỢNG PHẬT HOÀNG BẰNG NGỌC LỚN NHẤT VIỆT NAM Từ khối ngọc bích 4,5 tấn, các nghệ nhân đã tạc thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông – vị vua được cho là anh minh nhất lịch sử. Ngày 12/11, công trình tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tạc từ khối ngọc bích gần 4,5 […]
  • Bản tin số 318 – Ngày 13/11/12 12.11.2012
   LỊCH HỒ NGỌC CẨN 2013 Các bạn; 1.) Chiều hôm qua, tôi ghé xã trưởng PM Hoa “VÁC” về mấy quyển lịch cho cư dân vùng San Diego của tôi. Sở dĩ tôi dùng động từ “vác” là vì chỉ có mấy quyển lịch thôi mà sao nó nặng thế! Thế mấy biết thương cho […]
  • NHỮNG CHUYỆN KỂ VỀ TT HOA KỲ 12.11.2012
   NHỮNG ĐẶC QUYỀN CỦA TỔNG THỐNG MỸ Kể từ lúc giành được độc lập, Mỹ đã ấp ủ đi theo khuynh hướng dân chủ, bỏ lớp vỏ quý tộc. Song người điều hành trung ương – tổng thống – đã trở thành một con người khác so với đại bộ phận dân cư. Thời gian […]
 • Các chuyên mục blogs

 • Tìm thẻ bài viết

 • RSS 360 độ VĂN NGHỆ

  • BÍ MẬT NGÔI CỔ MỘ
   NHAN SẮC MỸ NHÂN  NGÀY ẤY BÂY GIỜDấu vết thời gian in hằn trên gương mặt của những ngôi sao từng là mỹ nhân “nghiêng nước nghiêng thành”.Những sao nữ hải ngoại từng được xem là mỹ nhân giờ phần lớn đều đã có tuổi. Nhan sắc không còn mặn mà như xưa. Những vết nhăn trên gò má, thân hình lộ bụng mỡ, da nhăn cũng là điều dễ hiểu với một vài giọng ca đã ở tuổi là […]
   noreply@blogger.com (Nguyễn Lê Quan)
  • LỊCH SỬ BÔM NGỰC
   50 NĂM CƠN SỐT...NÂNG NGỰCMùa xuân 1962, một bà mẹ 6 con ở Mỹ lên bàn mổ để được đặt 2 cái túi chứa đầy silicone vào ngực, không hề biết rằng mình là người tiên phong cho một cơn sốt lan khắp thế giới...Lời đề nghị lạ lùngTên của “nhân vật lịch sử” là Timmie Jean Lindsey, một công nhân ở Texas lấy chồng từ năm 15 tuổi, ly dị khi chưa đầy 30. Lindsey sau đó s […]
   noreply@blogger.com (Nguyễn Lê Quan)
  • SỰ TÍCH TẾT TRUNG THU
   NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA TẾT TRUNG THUTết Trung Thu (節中秋. Trung: 中秋) theo âm lịch là ngày Rằm tháng 8 hằng năm. Tại  nước ta, đã trở thành ngày tết của trẻ em, còn được gọi là Tết trông Trăng. Trẻ em Việt rất mong đợi được đón tết này vì thường được người lớn tặng đồ chơi, thường là đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân, súng phun nước… rồi bánh nướng, bánh dẻo.Vào […]
   noreply@blogger.com (Nguyễn Lê Quan)
  • CÂU CHUYỆN VĂN NGHỆ
   Nguyễn Ánh 9 lên tiếngKHÔNG THỂ VÙI DẬP NHỮNG LỜI NÓI THẬT     Điều làm nhiều người ngạc nhiên nhất, là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 – người có tiếng là hiền lành, kiệm lời, không chỉ trích ai, không chú ý đến gì khác ngoài chuyên môn – lại đưa ra những quan điểm riêng của mình về chất lượng của hàng loạt ”sao” âm nhạc hiện nay.Khán giả coi chừng bẫy truyền thongTro […]
   noreply@blogger.com (Nguyễn Lê Quan)
  • AI MUỐN NÂNG NGỰC CẦN XEM
   HÌNH ẢNH PHẪU THUẬTNÂNG NGỰC CỦAHOÀNG TỬ KỲ Vợ 9X của đạo diễn già tung ảnh nâng ngựcHoàng Tử Kỳ, cô vợ 9X từng một thời chung chăn gối với vị đạo diễn già Đặng Kiến Quốc tiết lộ quá trình ‘dao kéo’ tăng vòng một. Hoàng Tử Kỳ từng gây xôn xao trong công chúng khi chấp nhận làm vợ của đạo diễn Đặng Kiến Quốc, dù ông này tuổi đời gần gấp ba lần cô. Trước đó, c […]
   noreply@blogger.com (Nguyễn Lê Quan)
  • ĐI TÌM... PHI CÔNG TRẺ
   NHỮNG QUÝ BÀ Ở VŨ TRƯỜNG Các vũ trường, quán bar ở Sài Gòn về đêm có muôn màu, muôn vẻ. Một bộ phận không ít các quý bà cũng góp phần tạo nên những câu chuyện phức tạp của các tụ điểm ăn chơi của Sài Gòn về đêm. Có quý bà thừa tiền thiếu tình tìm đến vũ trường chỉ để… săn tình, cho những cuộc vui; nhưng cũng có không ít quý bà đã quá cái tuổi làm nghề bán th […]
   noreply@blogger.com (Nguyễn Lê Quan)
  • COI CHỪNG HÓA CHẤT TRẮNG DA
   NHỮNG DỊCH VỤLÀM TRẮNG DA ĐỘC HẠISau những vụ tắm trắng tuy nhiên, kết quả không phải lúc nào cũng được như mong muốn. Không ít quý bà quý cô ngốn vài chục triệu đồng mà “mèo vẫn hoàn mèo”, thậm chí “tiền mất tật mang”.Cùng điểm qua các phương pháp làm trắng da thông dụng, được ưa chuộng nhất hiện nay.1/- Tắm trắng : Tắm trắng được quảng cáo là một hình thức […]
   noreply@blogger.com (Nguyễn Lê Quan)
  • LÁ BÙA XIẤT NGOẠI
   “XÓM GHỆ” MIỀN TÂYNằm trên con đường huyết mạch nối Cần Thơ – Long Xuyên -  Kiên Giang, lại ở địa thế “một bước qua tỉnh khác”, nên cả một khu vực trở thành điểm “cát cứ” của gái giang hồ từ rất xưa và nổi tiếng tới tận bây giờ.Địa hạt “gái giang hồ”“Thủ phủ mại dâm”, “xóm đèn màu”, “xóm ghệ”, “xóm dù”, thậm chí là “xóm đĩ”… Người ta có nhiều tên để ám chỉ v […]
   noreply@blogger.com (Nguyễn Lê Quan)
  • KHI QUÝ BÀ THÍCH SEX
   THẾ GIỚI “KHÁT TÌNH” CỦA QUÝ BÀLâu nay, có không ít lời đồn về một thế giới quái đản của những phụ nữ trung niên chuyên mua dâm trai trẻ. Trong thế giới hỗn tạp của âm sắc tiền – tình ấy, những quý bà không ngại ngần lên “chợ tình online” săn tìm tình một đêm.Đã từ lâu, ăn chơi sa đọa không còn là đặc quyền của đàn ông, nhưng chắc có lẽ mọi người phải giật m […]
   noreply@blogger.com (Nguyễn Lê Quan)
  • VỤ ÁN CẨM NHUNG
   VỤ ĐÁNH GHEN THẾ KỶ Khi “đệ nhất phu nhân” Trần Lệ Xuân vào cuộc vụ đánh ghen rùng rợn nhất Sài Gòn, là vụ tạt axít xảy ra, bà ta đang ở nước ngoài, nhưng cũng biết được vụ việc qua báo chí. Một tuần lễ sau bà ta về tới Sài Gòn, việc đầu tiên là bà chỉ đạo Nha An ninh phải vào cuộc, xử thật nặng những kẻ gây ra tội ác.Đích thân Trần Lệ Xuân cũng tới thăm Cẩm […]
   noreply@blogger.com (Nguyễn Lê Quan)
 • Lưu trữ

 • Phản hồi gần đây

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 76 other followers