A3- ẢNH CỰU GIÁO SƯ HỒ NGỌC CẨN

Hình 1 – 2 – 3 – 4  & 5 : SÂN TRƯỜNG HỒ NGỌC CẨN HIÊN NAY (ảnh năm 2010)

Niên Khóa 1964 – 1965  Hiệu Trưởng: Nguyễn Đức Hiếu
Các môn học Họ và tên giáo sư phụ trách
Đệ nhất lục cá nguyệt Đệ nhị lục cá nguyệt
Quốc Văn Phạm thị Hồng như trái
Công dân giáo dục Nguyễn Lê Dung như trái
Sinh ngữ I (Pháp Văn) Lê thanh Tuyền như trái
Sinh ngữ II (Anh Văn) Mã thanh Sơn Phạm hữu Bính
Sử Ký – Địa Lý Đặng quốc Toán như trái
Toán (Hình Học) Nguyễn minh Quang như trái
Toán (Đại số) Nguyễn học Hải như trái
Lý Hóa Nguyễn ngọc Chiếm như trái
Vạn Vật Nguyễn ánh Dương như trái
Thể Dục Lê đức Trấn như trái
Giám học Tạ văn Bằng như trái
Niên Khóa 1965 – 1966 Hiệu Trưởng: Nguyễn Đức Hiếu
Các môn học Họ và tên giáo sư phụ trách
Đệ nhất lục cá nguyệt Đệ nhị lục cá nguyệt
Quốc Văn – Triết Vũ văn Hải như trái
Công dân giáo dục Trần đình Trị như trái
Sinh ngữ I (Pháp Văn) Đỗ hoàng Hoa như trái
Sinh ngữ II (Anh Văn) Nguyễn văn Quý như trái
Sử Ký – Địa Lý Phạm đình Tiếu như trái
Toán (Hình Học) Nguyễn như Tính như trái
Toán (Đại số) N/T như trái
Lý Hóa Nguyễn minh Đức như trái
Vạn Vật Lê xuân Khuê như trái
Thể Dục Lê đức Trấn như trái
Giám học Tạ văn Bằng như trái

Các bạn,

Đây là danh sách do Đỗ Quang Khanh giữ. Một số thầy cô Khanh có địa chỉ nhưng không post trên Net, chỉ khi nào có ai hỏi mới cung cấp. Danh sách này cũng được dùng để gửi các Bản Tin Hồ Ngọc Cẩn. Nếu các bạn thấy có gì không đúng cho Đỗ Quang Khanh biết để cập nhật.

Xem qua đường link dưới đây : http://hongoccan.com/thayco.html

hoặc từ Thân Bình cập nhật : DS Giao Su HNC_081113

 

%d bloggers like this: